GEVINSTER

Der ligger et stort økonomisk og menneskeligt potentiale i at engagere mænd og kvinder i ligestilling og nedbrydning af kønsbarrierer og stereotyper på arbejdspladsen og i den interne og eksterne kommunikation og branding.


Det danske arbejdsmarked er blandt de mest kønsopdelte i verden, og over en tredjedel af vores arbejdspladser er enten mands- eller kvinde-dominerede.


Det betyder, at de kønsopdelte studieretninger, arbejdspladser og afdelinger går glip af mange dygtige medarbejdere, fordi de i princippet kun har adgang til halvdelen af talentmassen. Derfor ligger der et attraktivt vækst-, innovations- og brandingpotentiale i at tiltrække og fastholde talenter på tværs af køn. Dertil kommer, at det gavner arbejdsklimaet, når der både er kvinder og mænd på jobbet.


Når ambitionen er at tiltrække og fastholde flere kvinder - eller mænd - i fag, hvor der traditionelt er en overvægt af det modsatte køn, skal for-andringen primært ske blandt de medarbejdere, som dominerer institutionerne og arbejds-

pladserne i dag. Det er først og fremmest dem, der er bærere af kulturen. Det gælder fra blikken-slageruddannelsen til bestyrelseslokalet i den højtprofilerede finansielle institution og fra pæda-goguddannelsen til ledelsen i den enkelte dag-institution.


Genderwise udtænker koncepter og søsætter projekter, som bygger på den viden, de tanker og den idérigdom, som findes i den konkrete orga-nisation. Med udgangspunkt i en analyse af hold-ninger, ambitioner og kulturen vurderer Gender-wise potentialet på kort og længere sigt for at skabe en arbejdsplads, der tiltrække og fastholde både kvinder og mænd.

3-TRINSRAKETTEN

Vi tilbyder fx:

KØNSPERSPEKTIV


Genderwise gennemfører tjek af ligestillingen på jeres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. På den måde skaber vi et solidt afsæt for at vurdere potentialet for at tiltrække og fastholde flere kvinder eller flere mænd, afhængig af jeres branche.

UNDERSØGELSER & INTERVIEWS


Genderwise taler med jeres interessenter om deres syn på jeres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. Emnerne kan være alt fra ledelse, ligestilling og sexisme til kønsstereotyper, forskelsbehandling, normer og forventinger.


ANALYSER


Genderwise designer og gennemfører kvalitative og kvantitative analyser, udarbejder rapporter og kortlægger jeres potentiale. Vi gennemfører også analyser, hvor vi samler nøgleinteressenter til en workshop med henblik på at skabe opbakning, synergi og ideer omkring projektet.

Man kan jo stille sig selv spørgsmålet, om vi skal fremme ligestillingen for kvindernes skyld eller for samfundets skyld? Og selvfølgelig skal vi også gøre det for kvindernes skyld. Men vi skal især gøre det for samfundets skyld.


Lars Rohde, direktør for Danmarks Nationalbank